$87.40
1 tháng
Dell R1
2 x Intel 6 Core X-5650 CPU
16GB DDR3 ECC RAM
1 x 250GB SSD
200Mbps Shared Bandwidth trong nước
4Mbps Shared Bandwidth quốc tế
1Gbps Lan Port
Unlimited Datatransfer
01 IP Address
Miễn phí 3 lần Cài đặt
Miễn phí 01 IP Address
$101.20
1 tháng
Dell R2
2 x Intel 6 Core X-5650 CPU
32GB DDR3 ECC RAM
2 x 250GB SSD
200Mbps Shared Bandwidth trong nước
4Mbps Shared Bandwidth quốc tế
1Gbps Lan Port
Unlimited Datatransfer
01 IP Address
Miễn phí 3 lần Cài đặt
Miễn phí 01 IP Address
$161.00
1 tháng
Dell R3
2 x Intel 6 Core X-5650 CPU
64GB DDR3 ECC RAM
4 x 250GB SSD
200Mbps Shared Bandwidth trong nước
4Mbps Shared Bandwidth quốc tế
1Gbps Lan Port
Unlimited Datatransfer
01 IP Address
Miễn phí 3 lần Cài đặt
Miễn phí 01 IP Address
$193.20
1 tháng
Dell R4
2 x Intel 8Core E5-2660 CPU
64GB DDR3 ECC RAM
8 x 250GB SSD
500Mbps Shared Bandwidth trong nước
4Mbps Shared Bandwidth quốc tế
1Gbps Lan Port
Unlimited Datatransfer
01 IP Address
Miễn phí 3 lần Cài đặt
Miễn phí 01 IP Address