Bắt đầu từ
380,000 đ
1 tháng
ClOUD#1

Cloud Storage SSD 40 GB


RAM DDR4 2 GB


CPU V3 2 vCore


Hệ điều hành Linux/Windows


Miễn Phí pleks 17


Network 1GBs Share


Bắt đầu từ
550,000 đ
1 tháng
ClOUD#2

Cloud Storage SSD 70 GB


RAM DDR4 4 GB


CPU V3 2 Core


Hệ điều hành Linux/Windows


Miễn Phí pleks 17


Network 1GBs Share


Bắt đầu từ
950,000 đ
1 tháng
ClOUD#3

Cloud Storage SSD 100 GB


RAM DDR4 6 GB


CPU V3 4 Core


Hệ điều hành Linux/Windows


Miễn Phí pleks 17


Network 1GBs Share


Bắt đầu từ
1,250,000 đ
1 tháng
ClOUD#4

Cloud Storage SSD 100 GB


RAM DDR4 8 GB


CPU V3 6 Core


Hệ điều hành Linux/Windows


Tặng pleks 17


Network 1GBs Share


Bắt đầu từ
1,500,000 đ
1 tháng
ClOUD#5

Cloud Storage 100 GB


RAM DDR4 16 GB


CPU V3 12 Core


Hệ điều hành Linux/Windows


Tặng pleks 17


Network 1GBs Share


Bắt đầu từ
2,090,000 đ
1 tháng
ClOUD#6

Cloud Storage SSD 100 GB


RAM DDR4 24 GB


CPU V316 Core


Hệ điều hành Linux/Windows


Tặng pleks 17


Network 1GBs Share