VPS KVM1

90,000 đ/Tháng

Storage SSD 20 GB
RAM DDR4 1GB
CPU V3 1 vCore
Linux/Windows
Miễn Phí pleks 18
Network 500mbs
Máy Chủ Việt Nam

VPS USA 1

90,000 đ/Tháng

Storage SSD 20 GB
RAM DDR4 1GB
CPU V4 1 vCore
Linux/Windows
Miễn Phí Plesk 18
Máy Chủ Hoa Kỳ