Dell R1

1,900,000 đ/mo

2 x Intel 6 Core X-5650 CPU
16GB DDR3 ECC RAM
1 x 250GB SSD
200Mbps Shared Bandwidth trong nước
4Mbps Shared Bandwidth quốc tế
1Gbps Lan Port
Unlimited Datatransfer
01 IP Address
Miễn phí 3 lần Cài đặt
Miễn phí 01 IP Address

Dell R2

2,200,000 đ/mo

2 x Intel 6 Core X-5650 CPU
32GB DDR3 ECC RAM
2 x 250GB SSD
200Mbps Shared Bandwidth trong nước
4Mbps Shared Bandwidth quốc tế
1Gbps Lan Port
Unlimited Datatransfer
01 IP Address
Miễn phí 3 lần Cài đặt
Miễn phí 01 IP Address

Dell R3

3,500,000 đ/mo

2 x Intel 6 Core X-5650 CPU
64GB DDR3 ECC RAM
4 x 250GB SSD
200Mbps Shared Bandwidth trong nước
4Mbps Shared Bandwidth quốc tế
1Gbps Lan Port
Unlimited Datatransfer
01 IP Address
Miễn phí 3 lần Cài đặt
Miễn phí 01 IP Address

Dell R4

4,200,000 đ/mo

2 x Intel 8Core E5-2660 CPU
64GB DDR3 ECC RAM
8 x 250GB SSD
500Mbps Shared Bandwidth trong nước
4Mbps Shared Bandwidth quốc tế
1Gbps Lan Port
Unlimited Datatransfer
01 IP Address
Miễn phí 3 lần Cài đặt
Miễn phí 01 IP Address